Our club, Northern Shaolin Traditional Martial Arts, meets three times a week
in Vancouver, B.C.

We train in traditional northern Shaolin martial arts (kung fu) and southern style lion dance.

Tuesdays & Thursdays
8:00 – 10:00 PM

 

Read the blog

 

New Photos

ApJR7hlMwtlgN8eyWKV-g8Bp_NVhdyU2-QNMWJhGJ9A2.jpgAhjqq2UtBCwOSCzY8rvzVfImR6OqZKbPRnH_ogRSvDxi.jpgAn5F28mFA-fLb9fsllK4GmvuPPuLPMZS9KNMfnk7WfFE.jpg
IMG_20160214_105028.jpgIMG_20160214_131734.jpgIMG_20160214_131854.jpgIMG_20160214_140416.jpgIMG_20160214_130816.jpgIMG_20160214_131005.jpgIMG_20160214_131208.jpgIMG_20160214_131434.jpgIMG_20160214_131630.jpgIMG_20160214_130532.jpgIMG_20160214_130412.jpgIMG_20160214_130245.jpgIMG_20160214_130154.jpgIMG_20160214_130037.jpgIMG_20160214_125754.jpgIMG_20160214_124309.jpgIMG_20160214_124501.jpgIMG_20160214_124531.jpgIMG_20160214_124835.jpgIMG_20160214_125652.jpg
Ahkcp_Pv32DPqmIvoTS_Ic4k7Gu5bPM9t-2uGL-Fzy5v.jpgAgb-Vj2AYMk-n6cWj2i9NSwOTA4iMo9KCnuoNWZA8yuD.jpgApEWL3tA0Wiz_ALzgMcRmfeV4Ohi7zQCpLxdGeyPqPTq.jpgAoeExdZsqItB-wLr14ZIjQklW_Iuix2HIqTQ9FQZhk55.jpg

Photo Galleries